Energi

Årskurs 6 har energi som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på kraftvärmeverket och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen. Dagen inleds med ett besök på kraftvärmeverket där de får se hur fjärrvärme och energi produceras. Eleverna får se fysikaliska samband och nyfikenhet väcks i frågor som rör energi, teknik och samhälle. De får inblick i teknikens historiska utveckling och utvecklar en förståelse för dagens komplicerade tekniska lösningar.

energi

Besöket i Parken Zoo inleds med lunch. Då ges barnen möjlighet att fundera över hur mycket mat som slängs och hur matavfallet tas om hand. De får samtala om vår överkonsumtion och hur valet av det vi äter faktiskt påverkar vår hälsa och miljö.

Efter lunchen får eleverna träffa några av Parkens Zoos djur. Pedagogen pratar om djurens naturliga miljö och vad som har förändrats i den. På så sätt får barnen utveckla en förståelse för hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. De går också igenom hur miljön, människors levnadsvillkor och djur påverkas av våra val av t.ex. energikällor. Eleverna får därmed utveckla sin förmåga att värdera lösningar utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

I för och efterarbetet får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö. De får möjlighet att träna sin förmåga att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleverna får också reflektera över hur samhället förändras och hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.

Eleverna utvecklar sin begreppsförmåga i de olika NO och SO ämnena. I ämnet svenska utvecklas förmågan att uttrycka sig i tal och skrift när man arbetar med de olika uppgifterna.

Eleverna utvecklar sin förmåga att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i natur och samhälle.

Mat & klimat

Vi har valt att lyfta maten under inspirationsdagen, framförallt för att maten har en sådan stor enskild miljöpåverkan och genom att välja rätt mat kan du bidra till en bättre miljö, men också för att måltiden har en stor betydelse för lärandet. Det är även så att oavsett vad man har för relation till mat så berörs vi alla maten, vi klarar oss inte utan den.

Skolmåltiden har även stor potential att användas som ett pedagogiskt verktyg vad gäller skolans uppdrag att ge elever ökad kunskap om vad en hållbar livsstil innebär och en ökad förståelse hos eleverna för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle i stort.

I Livsmedelsverket och Skolverkets dokument ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola” hittar ni bra inspiration till hur man kan implementera skomåltiden i den befintliga undervisningen.

Filmtips från Svenska naturskyddsföreningen:

Koppling till det centrala innehållet i kursplaner för grundskolan.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Fysik

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Geografi

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Hem- och konsumentkunskap

 • Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Idrott och hälsa

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kemi

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

 

Boka

kretslopp

Före besöket

Inför studiebesöket på Kraftvärmeverket och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni går igenom tillsammans i klassen. I presentationen och dess tillhörande handledning finns även diskussionsfrågor.

Under besöket

 • Kläder efter väder! Vi är utomhus större delen av dagen.
 • Bussen hämtar upp er vid uppgiven adress kl. 8.30 och lämnar er åter kl. 14.30. Kom ihåg att uppge adress när ni bokar.
 • Under dagen bjuds det på klimatsmart lunch. Kom ihåg att uppge antal personer och eventuell specialkost när ni bokar.
 • Dagen börjar på Kraftvärmeverket och avslutas på Parken Zoo djurpark.

Efter besöket

Efter studiebesöket på Kraftvärmeverket och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni kan arbeta med tillsammans i klassen för att ytterliga förankra det ni lärt er.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB är med i den nationella kampanjen Allmännyttans energisparkampanj. Alla som bor hos Kommunfastigheter får tips och hjälpmedel om hur de kan bidra till att minska energianvändningen. Här är fler exempel på barnpyssel, enkla spartips och skojiga filmklipp om energivanor kopplat till boende.

Som fördjupning rekommenderar vi Svenska Naturskyddsföreningens läromedel om energi och hållbar utveckling – Energifallet. Här 12 övningar med tillhörande läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel, elevmaterial, värderingsövningar och skapaverktyget Klassens Energibok