Återvinning

Årskurs 2 har återvinning som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på Återvinningscentralen Lilla Nyby och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen. På Lilla Nyby får eleverna se hur hanteringen av återvinningsmaterial går till. De får en inblick i hur man kan återvinna förpackningar och material i stället för att utvinna nya råvaror och varför det är så viktigt att vi gör det.

Eleverna får genom besöket träna på sin förmåga att se sammanhang i hur våra handlingar påverkar det omkring oss och öva på att samtala och ställa frågor inom hållbar utveckling. På det sättet kan eleverna utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och få en insikt i att våra val påverkar miljön.

Besöket i Parken Zoo inkluderar lunch. Då ges barnen möjlighet att fundera över hur mycket mat som slängs och hur matavfallet tas om hand. De får samtala om vår överkonsumtion och hur valet av det vi äter faktiskt påverkar vår hälsa och miljö.

Efter lunchen får eleverna träffa några av Parkens Zoos djur. De får egna upplevelser i sin närkontakt några av djuren. Pedagogen pratar om djurens naturliga miljö och vad som har förändrats i den. På så sätt får barnen utveckla en förståelse för hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

I för-och efterarbetet får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Eleverna får också reflektera över hur samhället förändras och hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.

Eleverna utvecklar sin begreppsförmåga i de olika NO och SO ämnena. I ämnet svenska utvecklas förmågan att uttrycka sig i tal och skrift när man arbetar med de olika uppgifterna.

Mat & klimat

Vi har valt att lyfta maten under inspirationsdagen, framför allt för att maten har en sådan stor enskild miljöpåverkan och genom att välja rätt mat kan du bidra till en bättre miljö, men också för att måltiden har en stor betydelse för lärandet. Det är även så att oavsett vad man har för relation till mat så berörs vi alla maten, vi klarar oss inte utan den.

Skolmåltiden har även stor potential att användas som ett pedagogiskt verktyg vad gäller skolans uppdrag att ge elever ökad kunskap om vad en hållbar livsstil innebär och en ökad förståelse hos eleverna för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle i stort.

I Livsmedelsverket och Skolverkets dokument ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola” hittar ni bra inspiration till hur man kan implementera skolmåltiden i den befintliga undervisningen.

Lilla Nybys färgsortering:

Filmtips från Svenska naturskyddsföreningen:

Koppling till det centrala innehållet i kursplaner för grundskolan Lgr22

Biologi

 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan åter­vinnas.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Fysik

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan åter­vinnas.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Geografi

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Hem- och konsumentkunskap

 • Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Åter­vinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Historia

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Idrott och hälsa

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

Kemi

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan åter­vinnas.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Samhällskunskap

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Boka

 

bild_atervinning_1

Före besöket

Inför studiebesöket på Lilla Nyby och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni går igenom tillsammans i klassen. I presentationen och dess tillhörande handledning finns även diskussionsfrågor.

Under besöket

 • Kläder efter väder! Vi kommer att vara utomhus större delen av dagen.
 • Bussen hämtar upp er vid uppgiven adress kl. 8.30 och lämnar er åter kl. 14.30. Kom ihåg att uppge adress när ni bokar.
 • Under dagen bjuds det på klimatsmart lunch. Kom ihåg att uppge antal personer och eventuell specialkost när ni bokar.
 • Dagen börjar på Återvinningscentralen Lilla Nyby och avslutas på Parken Zoo djurpark.

Efter besöket

Efter studiebesöket på Lilla Nyby och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni kan arbeta med tillsammans i klassen för att ytterliga förankra det ni lärt er.

För ett fördjupat efterarbete rekommenderar vi Djurskyddet REDEs värdegrundmaterial, Övning 11 – Hjälp djuren – håll rent i naturen!

På ESEMs hemsida finns en sorteringsguide om man är osäker på hur saker ska sorteras.

Håll Sverige Rents hemsida hittar ni bland annat en artikel där ni kan läsa om hur nedskräpning påverkar naturen runt om oss. Här hittar ni även statistik över hur skräpsituationen ser ut i Sverige och hur det påverkar bl.a. naturen.