Eco Friends – Lärande för hållbar utveckling

 

Vad har miljö med mig att göra? Hur hänger mina val här hemma ihop med de hotade djuren på andra sidan jorden? Det är vad eleverna i årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 inom Eskilstuna kommun får lära sig när de tillbringar tid med Eco Friends.

Vi står idag inför en av mänsklighetens största gemensamma utmaningar, miljö- och klimatfrågan. Några av de största miljöproblemen beror främst på de rika ländernas överkonsumtion och beteende vilket till stor del grundar sig i våra värderingar och även i okunskap. Hur mycket vet vi egentligen om de resurser vi använder oss av dagligen?

Under inspirationsdagar förlagda på ESEMs anläggningar och Parken Zoo bild_vatten_2ökar vi medvetenheten om våra dagliga handlingar, de resurser vi använder och hur det påverkar vår natur och våra djur. Vi vill att eleverna ska känna sig delaktiga och involverade i kommunen och samhället och se sin egen roll i ett större sammanhang. Inom konceptet ingår även material att arbeta med inför och efter inspirationsdagarna för att få en ökad kontinuitet i elevernas lärande samt mer utrymme till reflektion och diskussion.

Att lära ska vara roligt därför har vi lek och lär som ett genomgående tema i allt vi gör. Vi uppmuntrar till lek, glädje, nyfikenhet och att ha roligt tillsammans för att kunskapen ska förankras på bästa sätt. En stor del av undervisningen går även ut på att eleverna själva diskuterar, reflekterar och får en ökad insikt om sina egna värderingar och tankar.

Kollage av Eco Friends-upplevelser

Målgrupp
Maskoten KlokEco Friends vänder sig till åk 2, åk 4 och åk 6 med olika teman för att eleverna ska få en kontinuitet i sitt hållbara lärande och få en vederbörlig koppling till läroplanen. Undervisningen bygger på lärande för hållbar utveckling och syftar till att inspirera eleverna till att vara aktiva, delaktiga och medvetna samhällsmedborgare samt utveckla elevernas förmågor att själva ta ansvar för sitt handlande samt förstärka de värderingar som går hand i hand med ett hållbart leverne.

Inspirationsdagarna
Eco Friends utgår från människan i hemmet och de dagliga aktiviteter vi utför där. På ESEMs olika anläggningar lär vi oss på ett praktiskt och visuellt sätt om de resurser vi använder. Varifrån kommer vattnet och vart tar det vägen när vi spolar ner det? Vart tar soporna vägen? Var kommer elen och värmen ifrån och hur påverkar våra levnadsvanor klimatet och naturen omkring oss?

All undervisning utgår från Parken Zoo och Eskilstuna Energi och miljös anläggningar Lilla Nyby, Ekeby och Kraftvärmeverket. Undervisning under studiebesök och guidade turer leds av zoo-pedagogerna. Besöken på Parken Zoo och Eskilstuna Energi och Miljös anläggningar ska ge en känsla av glädje. Målet är att beröra, engagera och fascinera genom en interaktiv och upplevelsebaserad form av pedagogik.

kollage-2

På Parken Zoo fokuserar vi på den biologiska mångfalden som aldrig varit så hotad som den är idag. Många saknar idag en naturlig kontakt med djur och natur och ett besök på en djurpark innebär för många en första djurupplevelse. Här skapar vi respekt, förståelse och empati för den naturliga miljön och ökar kunskapen om hur djur och natur hänger ihop samtidigt som vi minskar den distans till djur och natur som många har idag.

kollage-3

Här bjuds även på en klimatsmart lunch. Då mat är något som berör oss alla samtidigt som maten har en väldigt står enskild påverkan på vår miljö diskuterar vi även miljöfrågor kopplade till matproduktion och reflekterar över vad vi kan göra för att minska matens miljöpåverkan.

kollage-4

Genom att ge eleverna kunskap om det bevarandearbete som pågår i Parken Zoo och vad djuren behöver för att kunna leva vidare i sina naturliga miljöer utvecklar eleverna ett naturligt engagemang för olika miljöfrågor. En större förståelse utvecklas för kretsloppet och hur vår konsumtion påverkar miljön genom att eleverna får se hur en optisk sortering går till och hur reningsverket och kraftvärmeverket fungerar.

Vad vill vi uppnå?
Genom Eco Friends får eleverna den viktiga kunskapen som krävs på ett nära och konkret sätt i kombination med studiebesök som ger egna upplevelser och en medvetenhet snok-likeskring sina egna värderingar. Målet är att kunskapen på detta sätt även ska nå hjärtat och förstärka de värderingar som leder till de beteendeförändringar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling. Vi vill ge kommunens barn och ungdomar en positiv framtidstro och vetskapen om att de är med och påverkan den.

Boka

maskot-1

TEMABESKRIVNING:
ÅTERVINNING →

Här behandlas återvinning ur olika perspektiv; exempelvis jordens resurser, avfallshantering, återanvändning och det globala samspelet.

TEMABESKRIVNING:
VATTEN →

I temat behandlas vattenfrågor; exempelvis vattnet som ämne, vattnet som resurs i världen, miljöpåverkan och rening av vatten.

TEMABESKRIVNING:
ENERGI →

Energi ur olika perspektiv; exempelvis sambandet mellan våra val, energiåtgång, miljö och biologisk mångfald samt energi förr och nu och olika energikällor.

Eco Friends pedagogik

Eco Friends pedagogik bygger på att ge elever ökad kunskap om miljö och hållbarhet på ett nära och konkret sätt. Målet är att få eleverna att förstå vad lokala handlingar kan leda till globalt. Genom att stimulera fler sinnen samtidigt ökar vi elevernas förståelse och motivation att lära mer. Eco Friends ger eleverna verktyg till aktiva val i vardagen.

Kopplingen till Lgr 22 är tydlig och beskrivs under respektive utbildningspaket.

”Roligt upplägg, eleverna är intresserade och har kul och förstår budskapet!”

”Väldigt lärorikt både för barnen och för oss vuxna. Roliga aktiviteter väl anpassat för barnen och pedagogiskt framfört.” ”Vi har fortsatt arbeta utifrån ert projekt och tycker att det är ett bra och aktuellt ämne att arbeta med i skolan.”

pedagogik

Lektionsuppbyggnad

De tre utbildningspaketen inom Eco Friends är inriktade på Återvinning, Vatten och Energi. Utbildningspaketen består av för- och efterarbete inklusive lärarhandledning och fokus ligger på inspirationsdagen då eleverna besöker Parken Zoo och någon av Eskilstuna & Strängnäs Energi och Miljös anläggningar; återvinningscentralen Lilla Nyby, Ekeby reningsverk och våtmark eller Kraftvärmeverket. Utbildningsmaterialet har tydliga kopplingar till Lgr 22, Läroplan för grundskolan.

I läroplanen poängteras att all undervisning ska genomsyras av hållbar utveckling.

”Genom miljöperspektivet får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

lektionsuppbyggnad

Inspirationsdagar

Höjdpunkten i Eco Friends är inspirationsdagen. Där tillbringar eleverna eftermiddagen hos djuren i Parken Zoo efter att ha besökt någon av Eskilstuna & Strängnäs Energi och Miljös anläggningar under förmiddagen; Lilla Nyby återvinningscentral för årskurs 2, Ekeby reningsverk för årskurs 4 och Kraftvärmeverket för årskurs 6.

tunatrafik - Kopia

Här är det fokus på upplevelsen där eleverna på ett interaktivt vis introduceras i de utrotningshotade djurens värld och i de stora komplexa anläggningarnas funktion och inte minst, kopplingen till elevernas eget handlande i vardagen. Eco Friends står för buss och lunch under dagen. Grundtanken med inspirationsdagen är att beröra och fascinera på samma gång.

Ungefärligt upplägg av inspirationsdagen:

  • 08.30 – Bussen hämtar upp vid skolan
  • 09.00 – Samling vid Lilla Nyby återvinningscentral/Ekeby reningsverk/ Kraftvärmeverket
  • 10.20 – Ankomst till Parken Zoo där vi påbörjar genomgången
  • 11.00 – Lunch i Parken Zoo
  • 12.00 – Fortsatt genomgång i djurparken med aktiviteter
  • 14.00 – Buss tillbaka till skolan

Unikt samarbete

Eskilstuna kommun har många starka och positiva aktörer och ligger i framkant i flera hänseenden. Eco Friends är ett projekt där Eskilstuna kommun, Kommunfastighet, Parken Zoo och Eskilstuna & Strängnäs Energi och Miljö gått samman för att lyfta fram Eskilstuna som en föregångare inom miljö och hållbar utveckling. Samarbetet är unikt i och med detta!

Boka nu

 

maskot-2