Vatten

Årskurs 4 har vatten som tema med för- och efterarbete kopplat till ämnet samt ett besök på Ekeby reningsverk och Parken Zoo djurpark under inspirationsdagen. Eleverna inleder dagen med ett besök på reningsverket där de får lära sig mer om vattnets väg och hur reningen går till. När eleverna får se de olika stegen i reningsprocessen får de exempel på fysikaliska samband i naturen. Detta gör att de lättare själva kan utveckla sin förmåga att beskriva samband i naturen och samhället. Genom besöket ges eleverna möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön.

vatten

Besöket i Parken Zoo inleds med lunch. Då ges barnen möjlighet att fundera över hur mycket mat som slängs och hur matavfallet tas om hand. De får samtala om vår överkonsumtion och hur valet av det vi äter faktiskt påverkar vår hälsa och miljö.

Efter lunchen får eleverna träffa några av Parkens Zoos djur. Pedagogen pratar om djurens naturliga miljö och vad som har förändrats i den. På så sätt får barnen utveckla en förståelse för hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

I för och efterarbetet får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Eleverna får också reflektera över hur samhället förändras och hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.

Eleverna utvecklar sin begreppsförmåga i de olika NO och SO ämnena. I ämnet svenska utvecklas förmågan att uttrycka sig i tal och skrift när man arbetar med de olika uppgifterna.

Eleverna utvecklar sin förmåga att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i natur och samhälle.

Mat & klimat

Vi har valt att lyfta maten under inspirationsdagen, framför allt för att maten har en sådan stor enskild miljöpåverkan och genom att välja rätt mat kan du bidra till en bättre miljö, men också för att måltiden har en stor betydelse för lärandet. Det är även så att oavsett vad man har för relation till mat så berörs vi alla maten, vi klarar oss inte utan den.

Skolmåltiden har även stor potential att användas som ett pedagogiskt verktyg vad gäller skolans uppdrag att ge elever ökad kunskap om vad en hållbar livsstil innebär och en ökad förståelse hos eleverna för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle i stort.

I Livsmedelsverket och Skolverkets dokument ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola” hittar ni bra inspiration till hur man kan implementera skolmåltiden i den befintliga undervisningen.

 

Om Ekeby reningsverk:

Filmtips från Svenska naturskyddsföreningen:

Koppling till det centrala innehållet i kursplaner för grundskolan Lgr 22.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Geografi

 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och värl­den.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors an­vänd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohäl­sa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Ar­be­­te för att förbättra människors levnadsvillkor.

Hem- och konsumentkunskap

 • Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Åter­vinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Idrott och hälsa

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämp­ning i praktiken.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, le­kar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Kemi

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
Boka

kretslopp

Före besöket

Inför studiebesöket på Ekeby reningsverk och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni går igenom tillsammans i klassen. I presentationen och dess tillhörande handledning finns även diskussionsfrågor.

Under besöket

 • Kläder efter väder! Vi kommer att vara utomhus större delen av dagen.
 • Bussen hämtar upp er vid uppgiven adress kl. 8.30 och lämnar er åter kl. 14.30. Kom ihåg att uppge adress när ni bokar.
 • Under dagen bjuds det på klimatsmart lunch. Kom ihåg att uppge antal personer och eventuell specialkost när ni bokar.
 • Dagen börjar på Ekeby reningsverk och avslutas på Parken Zoo djurpark.

Efter besöket

Efter studiebesöket på Lilla Nyby och Parken Zoo finns här ett material att ladda ner som ni kan arbeta med tillsammans i klassen för att ytterliga förankra det ni lärt er.

Vill ni fördjupa er i ämnet vatten kopplat till miljöfrågor rekommenderar vi Svenska Naturskyddsföreningens klipp som en bra diskussionsgrund.

Här hittar ni WWFs fiskguide för att enklare kunna fatta miljömedvetna beslut.